Nabídka pilotního ověření oboru Kuchař

Součástí projektu „Řemeslné rekvalifikace na www.skolalipa.cz“, který je hrazený ze strukturálních fondů Evropské unie (konkrétně z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost) a rozpočtu ČR je pilotní ověření jednoho z oborů, pro které jsou vytvářeny výukové opory. Ze čtyř oborů byl vybrán obor Kuchař. Pilotní ověření bude spočívat v tom, že se zájemci budou moci zdarma účastnit přípravných kurzů ke složení tzv. úplné kvalifikace oboru Kuchař (kód 65-51-H/01).
Přípravné kurzy začnou probíhat od měsíce září (října) v odpoledních hodinách a o víkendech. Maximální počet odučených hodin je dán projektovou žádostí a je stanoven na 334 hodin, včetně zkoušek. Během těchto vyučovacích hodin budete mít možnost připravit se na vykonání tří zkoušek profesní (dříve dílčí) kvalifikace v oblasti:
• Příprava teplých pokrmů (65-001-H, úroveň 3)
• Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H, úroveň 3)
• Příprava minutek (65-004-H, úroveň 3)
Škola je tzv. autorizovanou osobou a má právo vydávat osvědčení s celostátní platností. Po předložení těchto tří osvědčení se můžete přihlásit jak v našem školském zařízení, tak na jakémkoliv učilišti ke složení závěrečné zkoušky oboru kuchař a získat výuční list. Při úspěšném vykonání všech tří zkoušek profesní kvalifikace máte dále možnost požádat o živnostenský list i bez výučního listu (§ 21, písm. f), Zákona 455/91 Sb. – Zákon o živnostenském podnikání).
Pokud máte i nadále zájem o tento typ „rekvalifikace“, zašlete nám prosím, pokud možno obratem, podepsanou přihlášku – viz přihláška nejpozději však do 30.6.2012.
Podmínky přijetí:
1. Ukončení základního vzdělání
2. Alespoň základní zkušenosti s „vařením“. Kurz není určen pro úplné začátečníky.
3. Zdravotní průkaz – platný v den zahájení rekvalifikace
4. Dle podmínek čerpání finančních zdrojů z ESF věk méně než 64 let a bydliště v Libereckém kraji
Přednost budou mít zájemci, kteří se budou chtít účastnit všech tří kurzů.